REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU „KREATYWNIE Z CARMEN”

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa konkursie o nazwie Kreatywnie z Carmen (zwanym dalej „Konkursem) organizowanym przez Fundację Świadoma Przestrzeń, z siedzibą w Krakowie, nr KRS: 00000555109 (zwanym/zwaną dalej „Organizatorem”).
 2. Konkurs będzie prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 10.12.2019 godz. 12:00 do dnia 23.12.2019 godz. 12.00 w serwisie Facebook na oficjalnym profilu Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/101MuraliDlaKrakowa (zwanym dalej: „Profilem Organizatora”).
 4. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, wszystkie wiadomości mailowe w ramach udziału w Konkursie Uczestnik wysyła na adres e-mail muralewkrakowie@gmail.com
 5. Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany, ani wspierany przez serwis społecznościowy Facebook lub przez jego operatora i nie jest z serwisem Facebook lub jego operatorem w żaden inny sposób związany.

 

Komisja konkursowa

 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą 4 osoby delegowane przez Organizatora.

 

Zasady uczestnictwa w Konkursie

 

 1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: „Uczestnikiem”) może być osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu przystąpienia do konkursu ukończyła 16 lat i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby, które nie ukończyły lat 18, a także inne osoby mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich przedstawiciela ustawowego. Przedstawiciel ustawowy przesyła zgodę na udział w Konkursie osoby mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych za pośrednictwem korespondencji mailowej na adres muralewkrakowie@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Organizatora.
 2. Uczestnikiem konkursu nie może być:

a.     pracownik ani współpracownik Organizatora,

b.     inna niż wymieniona w lit. a osoba, która brała udział w organizowaniu konkursu,

c.      osoby najbliższe w stosunku do osób wymienionych w lit. a i b, tj. małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, powinowaci w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek.

 1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik deklaruje, że spełnia kryteria, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, jak również wyraża zgodę na opublikowanie na Profilu Organizatora nagrodzonej Pracy konkursowej oraz swojego imienia i nazwiska, bądź pseudonimu w przypadku przyznania nagrody.
 2. Zadaniem Uczestnika jest:

a.     wykonanie autorskiego zdjęcia (zwanego dalej „Pracą konkursową”), inspirowanego muralem Mikołaja Rejsa na Rondzie Mogilskim w Krakowie pt. „Carmen. Miłość jest buntowniczym ptakiem”. Praca konkursowa może zostać wykonana dowolną techniką

b.     opublikowanie skanu lub zdjęcia Pracy konkursowej w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Organizatora w serwisie Facebook

 1. Prace konkursowe mogą być zgłaszane do Konkursu w terminie od dnia 10.12.2019 godz. 12:00 do dnia 23.12.2019 godz. 12:00
 2. Praca konkursowa nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa. Praca konkursowa nie może również naruszać praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich.
 3. Z chwilą zamieszczenia Pracy Konkursowej pod postem konkursowym Uczestnik oświadcza i zapewnia, że Praca konkursowa jest utworem oryginalnym, nie jest obciążona jakimikolwiek prawami osób trzecich, nie narusza w jakikolwiek sposób praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. Uczestnik oświadcza także, że posiada uprawnienie do zgłoszenia w Konkursie Pracy konkursowej. W przypadku skierowania przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń związanych z zamieszczoną Pracą Konkursową, w szczególności w zakresie jej autorstwa, Uczestnik zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań w celu zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności oraz naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody.
 4. Jedna osoba może zgłosić w Konkursie dowolną ilość Prac konkursowych, ale mogę wygrać tylko jedną nagrodę w Konkursie.

 

Zwycięzcy i nagrody

 

1.    Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w siedzibie Organizatora w dniu 23.12.2019. do godziny 18:00 Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na Profilu Organizatora w serwisie Facebook.
2.    Komisja konkursowa, spośród wszystkich, prawidłowo opublikowanych Prac konkursowych dokona wyboru trzech zwycięskich Prac konkursowych, a ich autorom przyznane zostaną nagrody w Konkursie. Komisja konkursowa dokona wyboru zwycięskich Prac konkursowych w oparciu o kryterium oceny jakości, estetyki, kreatywności i atrakcyjności Pracy konkursowej.
3.    Uczestnicy, którym decyzją Komisji Konkursowej zostaną przyznane nagrody w Konkursie (zwani dalej „Laureatami”) zostaną powiadomieni o tym fakcie za pomocą komentarza umieszczonego na Profilu Organizatora w serwisie Facebook w dniu rozstrzygnięcia Konkursu tj. 23.12.2019
4.    Nagrodami w Konkursie („Nagrody”) dla trzech laureatów będą zestawy:

 

 


5.    Obok Nagród, o których mowa w ust. 4 powyżej, Organizator przyzna każdemu Laureatowi nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% Nagrody. Kwota nagrody pieniężnej odpowiadać będzie wysokości podatku dochodowego obciążającego Laureata w związku z wygraną w Konkursie. Uczestnik zgadza się, aby nagroda pieniężna, przed wydaniem Nagrody, została pobrana i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie. 
6.    Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności na kwotę pieniężną.


Odbiór Nagród

 

1.    W terminie 5 dni roboczych od zamieszczenia na profilu organizatora posta z wynikami konkursu, Laureat zobowiązany jest zgłosić się do Organizatora poprzez przesłanie mu wiadomości e-mail na adres: muralewkrakowie@gmail.com w której wskaże Organizatorowi: 
a.     adres do wysyłki Nagrody, lub odmówi przyjęcia Nagrody. W przypadku nieprzesłania przez Laureata wiadomości do Organizatora w ww. terminie lub rezygnacji przez Laureata z Nagrody, dana Nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.
2.    Nagrody w Konkursie zostaną wysłane do Laureatów kurierem w terminie 30 dni od momentu wybrania nagród na adres podany przez nich w wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, z zastrzeżeniem, że zobowiązanie to obejmuje wysyłkę tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy Laureat wskaże adres do wysyłki znajdujący się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Organizatorowi przysługuje prawo wstrzymania się z przekazaniem Nagrody do czasu otrzymania od Laureata kwoty stanowiącej równowartość kosztów przesyłki Nagrody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.    Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, zastrzega że z chwilą wydania Nagrody, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, a jedynie w zamian za otrzymaną nagrodę, nabywa własność nagrodzonej Pracy konkursowej.  


Prawa autorskie

1.    Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, zastrzega że z chwilą wydania Nagrody, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, a jedynie w zamian za otrzymaną nagrodę, nabywa od każdego Laureata autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej Pracy konkursowej bez ograniczenia terytorialnego i czasowego na następujących polach eksploatacji: 
1)    w zakresie rozpowszechniania Pracy lub jej części – wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci Internet i w innych sieciach komputerowych, 
2)    publikacja w środkach masowego przekazu, 
3)    publikacja w kanałach social media: na Facebooku i Instagramie,
4)    utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy konkursowej lub jej części – wytwarzanie egzemplarzy Pracy konkursowej przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, 
5)    wprowadzanie do pamięci komputera i innych podobnie działających urządzeń, 
6)    modyfikowanie Pracy konkursowej, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek i zmian całości Pracy oraz jej pojedynczych elementów, w tym zmiana koloru, układu, czcionki, umieszczenie na wszelkich nośnikach do prowadzenia reklamy i promocji, w tym w szczególności: katalogi, gazety, POSy.
2.    Niezależnie od przeniesienia majątkowych praw autorskich, o których mowa powyżej, w zamian za otrzymaną Nagrodę Laureat upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do nagrodzonej Pracy konkursowej. Na podstawie ww. upoważnienia Organizator ma w szczególności prawo do: (I) podejmowania decyzji o sposobie oznaczenia autorstwa Pracy, (II) podejmowania decyzji o pierwszym publicznym udostępnieniu Pracy, (III) nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy.
3.    Laureat, w zamian za otrzymaną Nagrodę, zezwala Organizatorowi na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Pracy konkursowej, a także na wyłączne udzielenie przez Organizatora zezwolenia podmiotom trzecim na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do nagrodzonej Pracy konkursowej. 

Postanowienia Końcowe

1.    Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. Niestosowanie się do Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa powoduje wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody.
2.    Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy zgłaszać Organizatorowi w formie mailowej na adres: muralewkrakowie@gmail.com. Elementem reklamacji powinno być uzasadnienie. Reklamacje będą przyjmowane w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacje rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
3.    Konkurs może być prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami Regulaminu.
4.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści nadsyłane przez Uczestników Konkursu.
5.    Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://www.101murali.pl/news/regulamin.html. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem http://www.101murali.pl. Zmiana Regulaminu nie może ograniczyć praw nabytych już przez Uczestników.
6.    Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.
7.    Organizator zwalnia serwis Facebook oraz jego operatora ze wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia w szczególności roszczenia Uczestników związane z Konkursem. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje, jak również wszelkie roszczenia związane z Konkursem, Uczestnik powinien kierować bezpośrednio do Organizatora, w żadnym zaś przypadku do serwisu Facebook lub do jego operatora.
8.    Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają charakter wyłącznie pomocniczy, zakres uprawnień Uczestników i Organizatora określa niniejszy Regulamin.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników konkursu

Administratorem danych Uczestników konkursu o nazwie „Kreatywnie z Carmen” jest Fundacja Świadoma Przestrzeń z siedzibą w Krakowie al. Pokoju 11/2 , nr KRS: 00000555109

Kontakt z Administratorem: muralewkrakowie@gmail.com
Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu udziału Uczestnika w Konkursie, prowadzenia Konkursu, rozliczenia Konkursu i przekazania nagród na podstawie zgody, jak również wykonanie przez administratora jego obowiązków wynikających z przepisów prawa. Ww. zgody mogą być cofnięte w każdym czasie, jednak przetwarzanie danych sprzed cofnięcia zgody jest zgodne z prawem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie będzie skutkowało wycofaniem zgłoszenia Uczestnika na udział w Konkursie. Uczestnicy podają dane dobrowolnie, jednak odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnicy mają prawo: dostępu i aktualizacji danych, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, żądania usunięcia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane będą przechowywane na czas realizacji Konkursu oraz w celu wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat. Jeżeli Uczestnik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.