REGULAMIN KONKURSU

§1
Organizator konkursu

Fundacja Świadoma Przestrzeń z siedzibą w Krakowie, przy al.Pokoju 11 zwana dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na projekt wielkoformatowego malowidła ściennego, zwanego dalej Muralem, który w ramach konkursu ma zostać zrealizowany na wskazanym fragmencie ściany bocznej tunelu tramwajowego na Rondzie Mogilskim w Krakowie.

 

§2
Uczestnicy konkursu

1.Zaproszenie do udziału w konkursie skierowane jest przede wszystkim do artystów plastyków lecz konkurs ma charakter otwarty.

2.Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne z Polski lub obcokrajowcy, a także zespoły autorskie, których członkowie będą związani ze sobą umową w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia.

3.Uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż jeden projekt. Także zespół autorski może zgłosić nie więcej niż jeden projekt, a poszczególni członkowie zespołu nie mogą brać udziału w konkursie jako indywidualni uczestnicy konkursu.

4.Zgłoszenie projektu Organizatorowi jest bezpłatne.

5.W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie Komisji Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

 

§3
Przedmiot konkursu

1.Przedmiotem konkursu jest projekt Muralu, który ma zostać zrealizowany na elewacji ściany bocznej tunelu tramwajowego na Rondzie Mogilskim w Krakowie. Projekt musi uwzględniać obrys ściany przeznaczonej pod Mural. Wymiary tej ścian określa specyfikacja stanowiąca załącznik 1 do niniejszego regulaminu.

2.Projekt nie może zawierać treści politycznych, religijnych, erotycznych, ksenofobicznych, rasistowskich oraz powszechnie uważanych za obraźliwe.

3.Uczestnik zobowiązany jest dołączyć do projektu swoje dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji, jak również adres email i numer telefonu.

 

§4
Harmonogram konkursu

1.Prace konkursowe należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 sierpnia 2014 roku, drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Organizatora, pod adresem: www.101murali.pl. O przyjęciu pracy na konkurs decyduje data jej zgłoszenia oraz zgodność z wymogami postawionymi w §3.

2.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie późniejszym niż 31 sierpnia 2014 roku.

3.Wyniki konkursu ogłoszone zostaną drogą elektroniczną (e-mail do Uczestników konkursu) oraz na stronie internetowej Organizatora, pod adresem: www.101murali.pl

 

§5
Ocena prac konkursowych

1.Oceny prac i wyboru zwycięskiego projektu dokonuje w trybie, o jakim mowa w § 5 ust. 2 Komisja Konkursowa.

2.Każdy z członków Komisji Konkursowej przyzna jeden, dwa lub trzy punkty każdemu z projektów uczestniczących w konkursie Za zwycięzcę konkursu uznany zostanie autor projektu, który dostanie największą liczbę punktów. W przypadku równej ilości punktów procedura zostanie powtórzona w odniesieniu do wyłonionych w pierwszym etapie projektów.

3.Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i niepodważalne. Od werdyktu nie przysługuje odwołanie.

 

§6
Prawa autorskie

1.Przystępując do konkursu Uczestnik potwierdza swoje prawa autorskie do nadesłanego projektu i oświadcza, że nie narusza praw autorskich osób trzecich.

2.Przystępując do konkursu Uczestnik oświadcza, że w wypadku zwycięstwa w konkursie, w ramach wynagrodzenia (nagrody) przeniesie na Organizatora wszelkie przenoszalne prawa autorskie do projektu, na wszystkich polach eksploatacji.

 

§7
Wynagrodzenie laureata Konkursu

1.Autor zwycięskiego projektu otrzyma wynagrodzenie (nagrodę) w kwocie 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) netto.

2.Organizator pokryje koszty sprzętu (w szczególności podnośnika) i materiałów niezbędniejszych do wykonania Muralu.

 

§8
Postanowienia końcowe

1.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu projektów nie spełniających wymogów postawionych w §3

2.Organizator zastrzega sobie prawo do zaniechania przeniesienia zwycięskiego projektu na ścianę, bez podania przyczyny.

3.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do korekty zwycięskiego projektu, jedynie po konsultacji z autorem, w celu ostatecznego przystosowania go do przeniesienia na ścianę.

4.Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji logotypów na ścianie, na której eksponowany będzie Mural bądź na ścianach sąsiadujących z Muralem.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości prezentacji i publikacji prac konkursowych w celach marketingowych.

6.Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania i wykorzystywania danych Uczestników konkursu w celach marketingowych.

7.Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

8.Wszelkie ewentualne spory dotyczące konkursu powstałe między Uczestnikiem a Organizatorem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.